top of page

AWEN FOR US GÖNÜLLÜLÜK TAAHHÜTNAMESİ 

1. Awen For Us’ın misyonu ve vizyonu doğrultusunda gönüllü çalışmalarını sürdüreceğimi, 

2. Awen For Us’ın standartları ve uygulamalarına aykırı taleplerde bulunmayacağımı, 

3. Awen For Us ekibinden yetki ve sorumlulukları dışında hizmet istemeyeceğimi, 

4. Yapılacak faaliyetlerde paydaşlarla ilişkilerde din, dil, ırk, mezhep, sosyal farklılıklar ve cinsiyet ayrımı gözetmeyeceğimi, tüm paydaşlara eşit mesafede olacağımı ve kültürel  farklılıkları gözeteceğimi,  

5. Awen For Us gönüllüleri toplantılarına ve gönüllü eğitimlerine katılacağımı,

 

6.Paylaşım toplantılarına, organizasyonlara ve gönüllü buluşmalarına katılacağımı,  katılamadığım durumlarda önceden bilgi vereceğimi,  

7. Awen For Us’ın gönüllüleriyle iletişim kurabilmesi için, bilgilerimin güncel olmasını  sağlayacağımı,  

8. Awen For Us’ın bünyesindeki faaliyetler ile ilgili bilgilerin ve çeşitli duyuruların telefon,  çağrı merkezleri, faks, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj gibi  vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda tarafıma ulaştırılması önceden kabul ettiğimi ve  bu konuda gerekli izni verdiğimi,  

9. Awen For Us’ın ekibi ve gönüllüleri ile uyum içinde çalışıp, ekip çalışmalarına destek  vereceğimi,  

10. Gönüllülük görevlerinin uygulanmasında karşılaşılan her türlü sorun ve sıkıntıda Awen  For Us’ın ekibi ile iletişime geçeceğimi, 

11. Awen For Us’ın bünyesinde herhangi bir dini, siyasi görüş ve kurum adına etkinlikte  bulunmayacağımı,

 

12. Kişisel sorunlarımı Awen For Us’ın gönüllü çalışmalarına taşımayacağımı, 

 

13. Awen For Us’ın ekibine, ve gönüllülerine ilişkin kişisel veri, bilgi ya da görsellerin gizliliğine  azami düzeyde riayet edeceğimi; bu kişisel veri, bilgi ve görselleri (fotoğraf, video, ses  vb.); üçüncü kişilerle, hizmet sağlayıcıları ile yetkili kurum ve kuruluşlarla ve sosyal medya  vb. mecralarda paylaşmayacağımı, açık rıza alınmamış ve tarafıma açıkça yetki verilmemiş hiçbir kişisel veri, bilgi ya da göreli işlemeyeceğimi ve kullanmayacağımı, 

 

14. Zorunlu kişisel verilerimin Awen For Us’ın tarafından işlenmesine izin verdiğimi ve rızam  bulunduğunu, 

15. Awen For Us’ın nezdindeki her türlü Kişisel Veriye ilişkin olarak, gönüllülük ilişkisi  süresince ve gönüllülük ilişkisinin son bulmasını takiben de süresiz olarak;

 

a) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Verilere ilişkin diğer mevzuata uygun  davrandığımı ve davranacağımı,  

b) Mevzuata uygun ve Awen For Us’ın süreçleri içerisinde sürdürülen faaliyetler  dışında herhangi bir faaliyette bulunmadığımı ve bulunmayacağımı,  

c) Mevzuata uygun Awen For Us’ın süreçleri dışında işbu Kişisel Verileri üçüncü kişilere kesinlikle aktarmadığımı ve aktarmayacağımı,  

d) Kişisel Verileri herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtmayacağımı, basın  yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklamayacağımı, reklam amacıyla  kullanmayacağımı ve kesinlikle ifşa etmeyeceğimi,  

e) Özel Nitelikli Kişisel Verilerin, özel ve hassas bir öneme sahip olduğunu ve söz  konusu verileri yetki kapsamı dışında kesinlikle işlemeyeceğimi,  

f) Kişisel verilere bağlı ihlalleri nedeniyle Awen For Us’ın şahsıma rücu etme hakkının  bulunduğunu ve iş bu Taahhütnameye aykırılıktan dolayı Awen For Us’ın uğrayacağı  her türlü zarardan sorumlu olacağımı,  

16. Awen For Us’ın etkinlikleri kapsamında tarafımca kayda alınan ya da tarafıma ait fotoğraf,  video, ses ve benzeri görsel ya da işitsel materyalin Awen For Us’ın kurumsal iletişim  organlarında (dergi, web sitesi, sosyal medya, bülten vd.) ya da çeşitli iletişim tanıtım  materyalleri ile faaliyetlerinde Awen For Us’ın tarafından süresiz olarak kullanımına izin  verdiğimi ve bu konuda herhangi bir bedel talep etmediğimi,

 

Yukarıda yazılı maddeleri okuduğumu, anladığımı, kabul ettiğimi, başta kişisel veriler olmak  üzere şahsi, fikri ya da sınai mülkiyet konusu içerik, kullanım ve faaliyetler, tarafıma yapılacak  her türlü iletişim ile yukarıda yazılı beyan ve taahhütlerime ilişkin lüzumlu tüm izin, onay ve  muvafakatleri verdiğimi, yazılı hüküm ve şartlara uyacağımı ve uygulayacağımı, 

Awen For Us’ın Gönüllü Adayı Bilgi Formu’nda verdiğim bilgilerin doğru, eksiksiz ve gerçeğe  uygun olduğunu,  

Kendi isteğimle gönüllü olarak görev aldığımı, herhangi bir ücret talep etmeyeceğimi,

Kabul, beyan ve taahhüt ederim.  

Adı-Soyadı ________________________  

TC Kimlik No ________________________  

Tarih: ________________________  

İmza: 

PDF İndir:

bottom of page